Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition)

Quran translation in spanish language translated by julio cortes
Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition) book. Happy reading Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition) Pocket Guide.

JuIianus, qui postea fuit Episcopus Conehensis, circa an. Eadem redicula S. Juliani incolatu llobilitata postea a Burgensi Episcopo sub 'titulo ejusdem S. Juliani Deo consecrata fuit: ast circa annum ISH prre vetustate coneidit. Ita noster Herrera. Conventus autem ampJiatus fuit a D. Michaelis de Buti in Communi tatc Ccn:eti in T useia extabat jam an.

Vide Barsotti de Coronatione B. Cameratre in regione Senensi in Tuscia extabat anno ; tunc cnim i11ius Prior Fr. Paulus interfuit prrefato Capitulo generali. Ibidem monaehos nigros jam inde ab an no 3C 3 habitasse lraduntauctores. Illos autem monachos nigros Augustiniani Ordinis eremitas fuisse existimarunt Hodericus Carus HispaJensis, et Maldonatus Dominicanus in prrepa ratione ad historiam universalem. Campirani, alias Campriani dieecesis Urbevctanre extabat an. Pet rus recensebatur inter Patres capitu lares in prrememorato Capitulo genera Ii S.

Salvatoris prope P isas. Augustini nomen accepit. Decursu temporis rcredificatus fuit a duobus no,;tratibus de primaria illi us loci familia Pecci, ex. Onus Leo Xlll, quem Deus sospi tet ad multos annos , ortum duxit. Catastrein regione Senensi in Tuscia jam extabatanno J. Carvaxalensis di Carvaill tit. Engratire duodecim milliaribus distans Zamora in Hispania in Regno Legionis fundatus dieitur anno Olim extabat extra oppidum S. Thomas autem Herrera suum egrcgium opus Alphabctum AlIgllsliliialium complevit Corneliani ad maris littora prope Genuam in Liguria anno 16N, retatis sure 49, perfecitque Salmanticre anno retatis sure 52, recognovitque Matriti an.

Caulanianus prope Emeri tam, et flu men Anam in Extremadura fund'a t us creditur a S. Nunto,qui ex Africa in I! Cresenre tit. Marire de Eremb cx t ruitur a B. Joanne Bono anno Dc hoc eremitorio ita loquitur noster Coriolanus in Chronico Ordinis: B. Joannes Bonus de Mantua Cresenre in Romandiola gravcm egit prenitentiam in quod am loco prope Cresenam Budrioli ad duo milliaria, vel circa, qui dicitur ad Heremum; ubi est ecc1esia parva, sive oratoriuffi; et locus prredictus adhuc stat ob memoriam ipsius Seati in magna devotionc, et erat, et cst sub regimine, et cura conven t us S.

Augustini Cresenre Genesii Chartaginis Spartari;:c di Cartagena in Regno Valen t ia:: in l lispania creditur fundatus fuisse pro Augustinia nis Eremitis anno, et res-. Transiit postea ad Franciscanos circa annum Virginis de Saxo pag. Augustini, qui Eremitas illos visitasse creditur. De hoc eremitorio ita scribit B. Jordanu s de Saxonia lib. I de vitis Fratrum cap. Idem Gregorius autem crcatus fuit Summus Pontifex anno Marire, alias S. Crucis de Cisln extructus fuit Toleti in Ilispania anno Hunc Ordinis Sanct i Aug ustini fuisse testan tur haud minimi subsellii auctores.

Eremitorium hoc anno ' Fratribus Hieronymianis trad! Francisci de Chifcnti in montibus ejusdem oppidi in Lucana direcesi prrefato an. Sive ercmit. PriQl'em Fr. Aj utum. Ex co tamen loco ob frequentes reprresentatum fuit in eadem Capitulo barbarorum ineursus ex indulto Clegenera li per P. Priorem Fr. Peregri num. Augustini Colonire in Ger- translatum fuit, ubi cum S.

Inquisitiomanin fundatus dicitur anna S sump- nis tribunal stat lltum fllisset, Alphonsi tibus Patritiorum ejusdem civi. XI jussu ad aliam ejusdem civitati s pal'Pertinebat an. I S09 ad Congregationem tern circa annum nostrates iterum Saxon ire, qua tamen pessumeunte, idem t ransmigrarunt. Rogcrii Juvenis Pro- Lusitania, teste Brandonio lib. I Monarchire Lusitanre ca p. Martinus in- ast past decem annos ad Cistercicnses tel'fui.

Conventus, sive ercmitorium fab alis Cony. Compi ti tit. Falconis in Tustia Conv. Augustini Fabriaoi in PiConv. Corba rire, alias Cerbarire in Tuscia habuit in eodem ceno fundatus fuitanno a Gualtero Capitu lo P. Pri orcm Fr. Marire Novre. Faenza in Romandiola an na 1 perCon". Corduba tit. Acholt ii in pro- tinebatad Congregationem Ercmitarum ,-il1cia Bretica, 5ive Vandalitia in l-li5pa- AlIgustinensium Tuscire; nam eodem annia crectus fuit an no ex favore, et na illius Prior Fr.

Ferraria': tit. Gregorio de Stagio Dati. Consecratum Leonardi anna! Antonio Altoviti F1orenti. Leonardi Fogia! Friburgi in Helvetia erect us interfuit. Stephani Ferrarire, vulgo fuit anna a nobili, ac potenti ejusdella Rotta, ex donatione Ilugaccionis dem urbis familia Velgensium in Vallis Episcopi ferrariensis fundatur anna Augire angulo pro 'Augllstini Re'gillam in quadam Padi insula ab'urbe professis.

Ast anna! Erant tunc in eodem rarire Marchionisfilire, prredictum creno- cccnobio sacerdotes octo. Conventus S. Augustini Fulginei di Estensium Principum, tum Ferraricnsium civium auxilio magnificentissi- Foligno in Umbria fundatus fuit a nostrate B. Angelo de Fulgineo, qui nosmum templum extruxerunt. Stephani Prioris Catastre. FJorentire tit.

Spiritus in Conv. Genure tit. Augustini traTuscia inchoatus fuit anna Degc- ditur ext ructus fuisse a Luitprando bant tunc temporibus Ercmitre Augus- Longobardorum Rege an. Certius tinenses in eccnobio S. Matthrei de Le- tamen constat prrefatum crenobiuffi pore in Casillina, sive apud S. Mariam sub titulo S. Teclre extitisse anna , de Campo prope arcem veterem, pro quo illius P. Placitus interfuit qua magis communienda pnefatum Capitulo generali Ercmitarum Augus. Qua tinensium Tuscire habito in cccnobio oeeasione P. Petrus lldebran- S. Salvatoris Casci nre prope Pisas.

Menú de navegación

Buy Cosa cumplida solo en la otra vida diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition): Read Kindle Store Reviews - rapyzure.tk rapyzure.tk: Cosa cumplida solo en la otra vida: diálogos entre la juventud y la edad madura (Spanish Edition) (): Fernán Caballero: Books.

Romuli eccle- tabat tempore Regis Alphonsi Enriquez siam situm, ibiquc ad honorcm Spiri- circa annum Perdurabat autem tus Sancti, S. Gothec in Saxonia extabat an. Ast an. Spiritus templo flammis fe re consumpto aliud magnificentissi- Hispalensis in provincia ' Bremum , prout nunc extat artificio Philippi Brunelleschi redificarunt, opcm tica, alias Vandalitia, onum habuit prrebcntibus Florentinis civibus Lau- anno , quo Fcrdinandus Cast ellre rentio Ridolfi seniari, Oartholomceo Rex Sanctus nuncupatus, Hispalim SiCorbinelli, Nerio de Cinis Capponi, et viglia e Maurorum tyrannide liberatam. Christo Domino consecravit.

JS2 relicto priori aliud cc. Augustini Ord inem specta t, habetur post annum Nam Paulus :r. Ipsi autem elegerunt Regulam S. Salvatoris de Sylva Lacus appellari ccepi t. Decursu autem temporis ab ilicibus, qure ilium locum cireumstabant, Jliccti nomen apud incolas obtio. Eremitorium Incarnii, alias Lanearnii in Tuscia extabat an. Et rcvera nostrates ante annum io. AngJiam introductos fui sse testi!! Augustini , et mu lti alii. Annre Botenre amoribus usque ad insa- loco cremitkum S. Anno 12s6caput seruisset, atque Pontificia auctqritate erat Congregationis Ercmitarum S.

Alexandro IV Eremitarum S. AugustiPrior, et ereteri omnes illius ccenobii ni Qrdini unitre fucrunt. Harri gus an. Dominicum, et EreRex apostatata eum ecc1esia, et univer- mit. Columbani propc mcenia in tam impii consilii prremium assignavit, ae dono dedit. Solent eoim omnes Lucre in Tuscia fundatus creditur anna usurpatores prodigi esse earum rerum, 72q tempore Luitprandi Longobardoquas absque ullo sudore, sed sola cri- rum Regis,. In cre- Ilostrates transierunt ad ccclcsiam nobii loco statim iniquus minister S. Sahatol"is in muro sic nuncupatam, splendidissimum palatium cxredifica re ibique novum S.

Ita ferme iisdem verbis Ni- rium tamquam novi conventus memo colaus Sanderus Jib. I de schismate An- brum retiouerunt. Ilabemus lnsubrieam transivit. In nostra Lucana nunc Landini parvum c l.! Martino Crane, qui iUud extruxit vivum sanguinem efrudit. I86J usque ad Lugduncnsis tit. Augustini Con Agnetis, et postcaB.

Joannis in provincia Narbonre fundatu s credi-. I iOO; sed postea tam, qure postea B. Joannis Bani nunintra urbcm translatus. Pertinuit ad cupata est, circa an. Beatus extremum diem clausit, ejusCony. Sive El"cmitorium Lupi.. Joant:nim eod. Guilelmus in co nis Boni, ut coocivem suum, quem Fovit pia fo.

Agnetis templum intra urbem erigendum curavit circa annum Templum hoc postea familia Gonzaga, cui plurimum semper debuit Augustiniana Religio, ornavit, et auxit. In illud B. Joannis Boni sacrre exuvire translatre sunt. De hoc cnim Lazaro ita scribit Josephus Ripamontius lib. Barnabre, fol. August ini disci pulis in urbe Mediolani assignavih. Et Franciscus Bessozosus in hist. Pontificali Mcdiolanensi edit.

Augustini, qui instructus in Rcligione as. Simpliciano Mediolani morabatur, et habuit plures discipulos. Quibus cum Regulam dedisset, repatriavit. His ergo dedit Lazarus monasterium, quod existimo fuisse illud, quod nunc lncoronatredicitura. Mediolani tit. Extitisse autem ante annum 12 2 scribit Ripamontius.

Gabriel y Ruíz de Apodaca, Fernando de 1828-1888

Idem auctor lib. II pag. Con V. Mechlinire d i Malines in Belgio inchoatur anna Nam Franciscus Harre us in Annalibus Brabantire tom. Augustini conventum instruerc ca::perunt, privatorum primum eleemosynis, sed demum anna 1J05 iEgidio Bertholdo juvantc, perfcctum estu. Erat autem idem Bertholdus Mechlinire domiflUs.

Eremitoria sequentia suum singula Priorem ad srepe citatum Capitulum generalc apud ca::nobium S. Salvatoris prope Pisas an. Moganelli Fr. Maurum, Morillionis Fr. Donatum, Montis Fortis Fr. Michaelem, Montis Bani Fr. Bcnedictum, Montis de Castillione Fr. Beringotium, alias Hcrrigctem, Montis Cimini Fr.

Richardum , Montis Vasonis Fr. Jordaf' um, ct Morihondi Fr. Benedicti, cisque pcrmittit Regulam S. Augustini, quam sibi priori relicta ul-. Idem eonventus fuit caput unius ex illis variis EremLtarum Congregationibns, qure in unum magnum Eremitarum Augustinensium 01'dinem sub Alexandro IV unitre sunt.

Augustini ad portam civitatis novre considentes an. Marire antea S. Antonii prope Senas in Tuscia jam extabat an. Circa anDum Congregationi llicetanre se aggrcgavit. Nazarethensis in archicpiscopatu Ulyssiponensi an no a Romano Ercmita monasterii Cauliniani f:edificatus fuisse creditur.

A q uibusdam cense. AugustiniNari in Sici liaputatur jam extitisse anno , ut refert Herrera tom. Augustini Offidre in Piceno jam extabat anno A3scrvatur in ' hoc ca::nobio prodigiosa Sacrre EucharistilC particuia, quam anno Fr. Augustini antea S. Dionysii initium habuisse putatur anno Augustini Parisiorum tit. Anore exordium sumpsit anno Primitus situs erat ad portam montis Martyrum, qui locus postea dictus fuit Augustiniani Veteres. Erat autem Saccitarum ecenobium in parochia S. Philippi ct jacobi Patavii ercctus fuit circa an.

Con v. Bonavoltam, Fr.

La Erotica Homosexual En Grecia Y Roma | De La Maza Francisco | download

Orlandum, et Fr. Bartholomreum; inter quos etiam adcrat Fr. Isaias Prior Eremitorii Pecranre, et Fr. Guido Prior Eremit orii Perlatre. Nicolai Pisarum ext ructus fuit a monachis S. Romualdi in eo loco, ubi priseis temporibus situm erat templum Cereris, et an no I2S2 Eremitis Augustinensibus traditus. Eodem tempore vel am pHatus, vel reredifieatus fuit a nobili familia di Roncioni a Ripafra tta o In eodem templo sepultus jacet Fr. Laurentius Berti theologus omnibus notus.

Penre-Firmre t it. Guilelmo circa an. Piscar ia: tit. Juliani item ad maris Oceani littus in Lusitania jam ex tabat anno lIS. Chat Herrera tom. Aug ustini eremitas incolui sse usque 'ad an. Idem conventus ab ioppido Penre-Firmre ad quindecim milliaria c1issitus erat o Cony.

Joannis Baptistee, alias S. Marire, in Pragensi dicecesi circa a n. En Pontani verba: Idem Prioceps erexit monasterium Pivoniense, quod conseeravit idem Episeopus, et introdueti fuerun t Fra-. Augustini;" et pag. Possiaei oppidtlm GaJlire ereetus fuit a Constantia Roberti tlxore an. Augustini; sed an. Vide Maraccillm de Regibus Marianis edit.

 • Gestational Diabetes During and After Pregnancy.
 • Shadowrun: Another Rainy Night;
 • Easily find the right book idea for the right audience.
 • WRITERS WHOSE NAMES START WITH C.
 • Recent Search!
 • Always?

Romre pag. Pra ti in Tuscia tit. Annre inchoatur a a nostrate B. Annre ecclesiam, quam I3envenutus de Monte Cuculi P resbyter an. Philippi et Jacobi jam extabat ante annum In codicibus Archivii P. Rmi Generalis ubi agitur de Umbria: provincia supponitur quod ob devotionem erga S. Augustinum, cujus corpus co tempore Ticinum translatum fuerat, Perllsini eives eeeoobium illud an no 72; ;;Cdificarunt.

Todo era harmr, confusion y sana con t ra los afligidos cristianos de Japan, siendo cl principal objcto de In ira del ficro Emperador. Cierto es que el demonio es padre de men ti ras, pero tam bien suced e que algunas veces dice verdad au nqu e con mala intenci6n, como co osta d e much os casos que se saben. Domingo Gonzitlez. Y harto se conoci6 haber sido semejante persecuci6n guerra decla rada, que con todo su pode r dieron las huestes infernales a la florecien te cristiandad de Japan, supuesta la permisi6n de la divina volun tad que queria coronar a los vencedores en estas batallas.

Despues de martirizado el Venerable P. Entre estos dichosos soldados padecieron muchos profesos de la tercera Orden de Santo Domingo, S. Francisco y S. La Ilistoria del Sto. Rosario I refie re haber padccido martirio en diez de Se I. Agustin, y en eI siguien te de olros cuatro, a. Ba rtelome Gutierrez. Y tambien seria par no constades d e q ue orden eran, porque era necesario anda r en hflbito deseglar porcausa de b pcrsccuei6n. Y como eran tamblen administrados, unas ,'cces por los Rcligiosos de una Or den, y ot ras par los de otras, solian mudar los habi tos segun la oeasion, y los mas eran hermanos de las Cofradias del Rosario, Cordon dlo: S.

Francisco, y Corro. Agustin, acudiendo a las funciones y devocioncs de todas con grande fervor; y asi refiere la l listoria del Rosario, f61io , de Leon Cambioye, que profeso p rimero par hermano de la Tercera Orden de Sto. Domingo, y dcspues porIa de San Francisco, y asi 10 hac! En cl ano sig-uiente al martirio del P. Bartolome Gutierrez , padecieron martirio en Omura sus cascros y D6xicos con otros much as cofrades de la Corrca, y fueron ma rtir izados ent re elias cuat ro Donados de nuestra Orden, a quienes habia dado cl habito y profesion dicho P.

Bartolome, como 10 rcficre el P. En la Historia de los PP. Francisco de Jesus, y Fray Vicente de S. Antonio, el uno de los cuales se llamaba Sim6n, y era natural de Namcxi, y los ot ros Andres y Pablo natura les de Yenoxima. Estos padecieron entre otros muchos de la persecuci6n de Cabakidono, el eual los mand6 prendcr, y lie vadas a su presencio procur6 con astucia pervertirlos, y obligarles. Agustin, el cual en compania de su compHnero el Yen. Fray Francisco de! Jesus, procura ron y con siglJicron haber en su poder, los cuerpos de estos tres martires, y el ano de los enviaron il.

En el ana de y el siguiente, padecieron marti rio muchos Japoncs profesos de la tercera Orden de N. La Historia de los PP. Descalzos ' dice ser set en ta y ocho de que se hizo la informaci6n ante dicho Sr. Obispo de Zebu, por donde consta haber padecido mati rio en el puerto de Nangasaqui nuevl'! Ba rtolome que les habia dado hil. Y aunqtle los P P. Claver par habe r esc r ito aca en nquellos tiempos merece mayor credito.

Eventos UNIFEOB

En Omura padecieron martirio otros veinte y seis profesos de nuestra Orden los tres Donados, y los restantes Mantelatos y de la tercera Orden, y cuarentay seis cofrades de la Correa, yotros muchos que padecieron aquel ano, y pasaran de trescientos. EI Yen. Padre Fr. Vicente de S. Antonio di6 la profesibn de Donados en 26 de Setiembre de 16 0 a tres Japones que estaban presos en la carcel de Omura. EI segundo Faxiro que se llam6 Luis de S. Estos vaJerosos sold ados de Cristo, despues de haber padecido diez meses de prisi6tJ,. EI Gobcrnador Ie amenaz6 can atroces tormen tos y.

Mas cstando fi rme. Y vista pOl' el t ir ano, Ie mand6 romper la cabeza can un bast6n; y aun estando ,"iva fue quemado jun tamente con su mujer, Hamada Gracia, volando. Pedro Jaxikiro, del mismo pueblo de? Pero hallandola invencible, porque respondi6 que masqueria ser heeha pedazos por Cristo, que todos los habeI-es del mundo, linalmente mand6 que ambos fuesen quemados vivos, como se ejeeut6. Estaba esta valien te ma rtir del Senor prenada ent6nees, can que a un tiempo hizo sacrificio de su persona y de la de su hijo, que antes de sabe r ra r las miserias de csta vida, se en tr6 a gozar las felicidades de la eterna.

Domingo Cofiyoye, del pueblo deNagata, quemado vi vo. Ignacio Tenqueyem6n, del pueblo de Teguma. Entre los muchos cofrades de la Correa de Agustin que padecieron martirio en las dos ultimas persecuciones. Bartolome, Fr. Francisco y Fr. Hiza el tirane Tacanaga grandes diJigcncias para haccrles retroceder y dejar 1.

Llevaba cada uno a las espaldas colgada de una cana, una banderil la de pape! I"TV'rian por haber recibido la fe de los cristia. Llegal:Qn al lugal" del suplicio, habiendo i. S al Cicio para rlollde hacian su camino, pegaron fuego it las hogllcras los verdugos, y perr:nancciendo aq uellos inmobles, fueron quemados y recibidos pOl' cl Senor como suave holocausto. Los otros seis compancros fueron de-. Marina, mujcr de Domingo Cofiyoye tam bien tcrcero, del pueblo de Naga ta , quemada viva, y degollado padecio un hijo de estos, cuyo nombre no sabemos.

Jacobo Ficozeymon con Marla su mujer y Alejo su hija, del pueblo dc Curosaki, quemados vivos los padres, degoUado el hijo. Juan Chiuguiro con su esposa juana, del pueblo de Xitcu, quemados vivos. Juan Fiyoyemon con su esposa Rufina, del pueblo de Ikexima y un hijo padecit;:ron martirio, degoIIado el hijo y quemados vivos los padres. Catalina, mujer de Antonio Magosque tercero arriba referido , del pueblo de Coye, quemada viva, y juan y Luis, hijos suyos, degoIIados.

Luis Coyxichi del mismo pueblo de Coye perdiendo en fuego la "ida temporal, goza la eterna. Domingo Gimenon, del pueblo de Teg! Luis Gozeym6n, padre dc Miguel Xikisquc tercero ya refcrido , del pueblo de Miye, muri6 degollado. Pablo, de edad de catorce, Miguel de nucvc, y Francisco de siete aCios, hijos de Lui"s Gonel 1on tercero del pueblo d e Miye, murieron degollados. Pedro, nino de cinco anos, hijo de Miguel Suquezo tercera referido -y de Rulina, Cofrade de la Correa, arriba dicha, murio degollado.

Cristobal, mozo de quince anos, padeci6 alanceadopor la fe dc Criston uestro Senor. En la informaci6n que se hizo ante el Sr. Obispo G-obernador, D. Pedro de Arce, de , se contienen seis Japones martires Religiosos, los tres legos, y los tres de la tercera orden,. Francisco de j esus, y hablan sido sus D6xicos y Catequistas. EI primero se lIamo Fr. El segundo Fr. Lorenzo de S. Nicolas, natural de Sasoco en el Reino de Omura, de edad de veinte y cinco anos.

EI tcrcera se llamo Fr. Agustin de Jesus Maria, natural del Reina de Cirugo, hijo de padres muy nobles, de edad de veinte y cuatra ai'tos. Este habia side destcrrado. Los tres Man telatos6 herman os de la tercera Orden, fuero'n Pablo NangatL hijo de padres cristianos, natural del pueblo de Chuk inotzu, en el reino de Tacu. Era marinero de oticio, pem muy dado a obras de pied ad y hospedar en su casa it los Ministros Evangelieos. Y habiendo sido preso, junto a Firo-"ima, lc atormen taron cruel mente porqut!

FrFranciseodeJesus, y estuvo simpreeonstante en no hacerLo. Estc fue cruel ment e atormentado por mandado del impio Tacanaga, para quedescubriese a los padres Ministros. Y aunque en la historia de los PP. Descalzos sc refiere c1 martirio de estos seis, y se hace menci6n de paso de otros tres Religiosos de nuestra observancia, que en todo son nuave ; en el sumario impreso para la canonizaci6n num.

Bartolome en la carta que a la letra se halla en su vida'. Agustin, hijo de tan buenos padres, que murieron quemados vivos, porquc entregaron a su hijo al Venerable P. Tres anos an tes habian qucma-. Este fue siempre companero del Venerable P. Bartolomc , y Ie. Y el tercero de estos fuc Miguel Chinoxi, donado profcso, pero t odos tres de In observan cia.

Pero aunque en el dicho Sumario no sc senalan mas que seis, no se deben cXcluir los tres hasta el numcro de nueve, asi por In informacion hecha en Manila , ante eI Sr. Pedro de Arce, como por decirlo el Venerable P. Que aunque par sus divinos juicios, no han tenido fruto sus ansiosos afcctos; pues ambas veces, como V. Y ya 10 vimos, pues si V. Es lIensible que en las lecciom:s del ofieio divino no sc hayan expresado los nombres de todos.

Divina l'Ilagestad , seis santos martircs herman as profesos. Su continuo empleo era ala bar al Senor. Oye-ronia los sien'os de Dios puestils las rodiLlas en tiena, con tanto consuelo espiritual, que. Iban los siervos de Dios con sus hiibitos y eon'cas para que nadie ignorase eran Religiosos Agustinos , y tan alentados, que no cesa ron por todo el camino de ala bar a Dios, ni de predicar a los gentiles con tales palabras, que SCfv iao de consuelo a los ticles, y de taota irritacion a.

La cabeza de unode ellos, :'iepa- en esta segunda de esta Histeria, porada ya del cucrpo, ocasion6 grande niendo cl martirio de los santos Japoadmiraci6n a los fieles prescntes, y con- nes despues del ano de en que Ie fusi6n it los gentiles, pOl'que se Ie oy6 padeci6 el Venerable P.

Y aSl, cn la misma conforciendolos it ccnizns que echaron en el midad, pondn! Agustin, algunos se adelanto a recoger alguna que consta haber sido de nuestra Relisangre. Fue este glorioso martirio a gion en el 5umario impreso el ana de 28 de Octubre de como se refie- en el numero 11, pag. Arzobispo O. Jose no a 8 de Setiembre como diJeron al- Sicardolib. Juan al fin de el sehace mencion de estos nuede S. Agustin era Religioso nuestro, y ve Japones que padecieron martirio de que cstaba preso en Nangasaqui para fuego pOl' nuestr'a santa fe el ana de padeeer martirio, y distando poco aq ue- , pero los poncn agregados a los lIa ciudacl de la de Omura donde estaba PP.

Los nombres de el P. Provincial de la Compania de Jesus, y h abiendo sido prews, padecieron ambos cI martirio cn un mismo dia, muriendo quemado a fuego lenlo Pedro, y sU 'rullicr al golpe del cuchillo que dividi6 su cabeza de los hom bros. Juan Mino fue preso al tiempo que hospedaba al P. Baltasar de Torres de la Compania de Jesus, y habiend o sido condueido allugar del suplicio, despues de ligado a la columna, y encendid o el fuego para que fu ese abrasado, como quemada la cuerda se hallase libre de. Pero maraviHado mucho el Gobernador de esta santa competencia, detel'min6 muriesc quemado J uan por haber hallado en su casa al dicho Padre, aunque su competidor Pablo Ie hubiese albergado en otra ocasion, pero no se ma!

Juan Bautista, yel devoto Juan; su mujer M6nica, y Luis hijo de ambos, padecieron al golpe del cuchillo que juntamente separ6 las cabezas y almas de sus cuerpos. Mas como la cabeza de Mon ica fuese puesta en un clavo, j.. No sc saciaban los cr ueles matores de la persecuci6n, de buscar los Ministros Evangelic.

Son los Bonzes en Jap6n los Religio! Y esta bajeza de estimacion de los Bonzos cede en mayor quietud de los Ministros Evangelicos, que viven seguros de que por elias se origine persecucion considerable. Por fines de Agosto de , saca ron estos malignos ministros del Demonio, licencia de! Obligaban it los cristianos it. Ministros que 10 podian haccr sm pecado, otros mas csc rupulosos se resistian con grande valor, porque no juzgaban por!

De aqui se originaron grandes disturbios, y tambien los Ministros Evangelicos se dividieron en diversas opiniones y pareceres par esc rita. Ilabiendo sido abundante ana para e1 Cicio el de , no 10 fue menos eJ siguiente en que padecieron algunos Religiosos y otros cr istianos japones. La causa de no haber sido tan sangriento cl ana de 16 2], se orig in6 de la aplicaci6n del Emperador it la coronacian de su hijo. Para ella fue desde la ciudad de Yen do a la de Meaco donde reside cI Oayri, que desposeido de 10 temporal que gozaba como Rey y senor de ague!

Imperio quedo con la autoridad de conferir las dignidades. Y porque Ie tocaba declarar el P rincipe heredero. Era cste tan cl"u!! Par el mismo tiempo Ilegaron a Sar-. Fernando de Ayala 'Y D. Anto- b! Felipe IV, Rey de las Espa- nos ailos. Para facilitarle orden6 el nas, visitasen al Emperador de jap6n. Las razoncs que se gasaqui donde Uegando por el mes de ofrecieron para tomar esta resoluci6n, Febrero del aoo siguiente, se les neg6 c ran tan eficaces, que convencido de la entrada par decir Uevaban consigo elias el Arzobispo de Manila, convino un Clerigo.

Pero vencida la dificultad con el Gobernador en ella. Y viendo que en ella no se habia seguido a unos y a otros puerhabla orden alguna de! Emperador, y tos, dificultandose la entrada de sus que sc les habia dilatado la rcspucsta, em barcaciones y ex pe! Corte de lIkaco, dido.

Puesconsideraban Felipe IV, nistros Evangelicos, que no l1e,'aban a quien Ie seria de grande apreeio que seguridad alguna de sus vidas, ni de se renovasc entre las dos naciones la poder sembrar la palabra de Dios, ni antigua corrcspondencia. Ag-rad6 mu- coger el fruto de ellil, porque con todo cho a Gonrocu la proposici6n, y despa- rigor se ejccutaban las ordenes que hach61uego al Emperador aviso muy fa- bia dado el Emperador para que en vorable, o.

Mas par los efectos adversos barcaci6n alguna sin registrarla primeala cristiandad sc reconoce no los luVO 1"0 si llevaba Sacerdotc alguno disimupr6speros la Embajada, pues no ccs6 lado pam quedarsc con cunnto Ilevapan, la pcrsccuci6n con ella. No menos entibiaba el animo del Gor ido en Manila seria conveniente esta-. Conveoto, como todos los demas de a'quel presidio padecian, y asi se dctermin6 dejario, siendo su ultimo Prior el P.

No obstante tan eficaces razones, pre- hermano Fr. Antonio de Flores, dc cuvalecieron las de los Religiosos, como yo valo r se dija tanto en la primera veremos en los Capit ulos siguientes; parte, lib. XXIV, citando 10 pues pasaron al Jap6n algunos otros que de eJ dej6 escrito en su Historia Ministros Evangeiicos, atropcl lando por Leonardo Argensola cn la conquista del estos y otras muchas peligros; como Maluco; la causa de haberle :lado muerveremos cn el discurso de nuestra His- te los moros fue porque les afeaba l os toria en los anos a que corresponden errores de su falsa secta, y les predicaba la luz de la verdad.

En este ana de , se dej6 el Con- Fr. Tomas de Herrera, diligente y esvento que tuvimos en la ciudad del Ro- crupuloso historiauor nuestro, Ie pone sario, fuerzas OJ de Terreoate, con la por martir segun un libro suyo manusadvocnci6n de Sta. Maria Egipciaca por crito de apuntamicntos historiaJes que ser su dia cuando D. Pedro Bravo de original de su mana, se guard a en el Acuna gan6 esta plaza, donde fu eron Archivo de nuestra Provincia OJ. No me atrevo a afirmarlo pOl' ser maAgustin Curas de los Espanoles de teria de tanta consicicraci6n, y solo aquellos ipresidios, como 10 fue el P, apunt o el sentir de autor tan acreditaFr.

Juan de Tapia, Fr. Silvestre de To- do por sus doctos escritos. Diego Pardo, gozando cien pesos y cien cavanes de arroz limpio ' Habiendo preguntado a persona que por su estipendio de Curas, que hasta por su posicion puede fa:cilmente saberlo, si se el Obispo de Malaca, de cuya juris- hallaba el meneionado libro en cl Archivo de dicci6n espiritual es todo el Maluco, e n la Provincia, me contestO, en carta muy ateola vi6 Curas seculares portugueses. Por de s- de Julio de , que ha desaparceido.

EL VEN. Aunque la humana malieia se valga de todtls los medios para depravados fines, en Espana nos resta al fin e! Ayer Calderon, cl gran pocta de la idcalidad eristiana: hoy Murillo, el inspirado pintor de la Concepcion inmaculada de Maria; manana Sta. Teresa de Jesus, la heroina castellana, san ta ,'ene rada en los alta res, y cscritora clitsiea de nucstra literatura. Si los medias estu"ieran siemprc al alcanee de la voluntad, hubicra podido la Orden Agustiniana celebrar can igual suntuosidad hit poeos dins, el ccntcnario de la muerte gloriosa de uno de sus hijos mas i! Gracias it In!

Alonso de Orozco, apenas se oia su nombrc oe Espana: ha sido preciso el solemne acto para que nuestra patria recordara que cn su sena habia oneida el santisimo var6n, cl escritor clasico, e[ pl'cdicador y consejero intima de dos de sus reyes mas ilustrcs. Mariana da a los cspanoles: tan diligentes en obrar hazaiias, como dcscuidados en escribirlas. Esta cs la causa de que sea tan desconocido c1 Yen. Nuestros lectores van a vcr en cl breve relato de su vida que hemos de trazar, quien era el Venerable Tome de Jesus. Oriundo de nobilisimo Iinaie de Galicia, vivia en Lisboa.

Fernando Alvar ez de Andrade, honrado con la confianza y el valimiento de O. De su matrijn0nio con D. Hallabase por entonces en Portugal, como Vicario general de la Orden de S. Agustin y cncargado 4e la reforma de los Conventos de aquel rei no, el santisimo var6n Ven. Luis de Montoya, cuyas gran des virtudes elogian todos los cronistas y escritorcs Agustinos de aquel tiempo.

Fernando que, ademas de su amor it la Orden a que el Venerable pertenecia, Ie profesaba particular veneraci6n, determin6 hacerle maestro de sus hijos, y Ie envi6 al Venerable Tome, nino a la saz6n de 10 anos, y otro hermano suyo a Coimbra , en donde cl santo religioso acababa de fundal" un Colegio. Alii fue el joven crcciendo en. Andres de S. Frnncisco de Norona, Conde de Linnres; D.

Diego de Pniva, escritor, y twlog-o del Rey D. Sebastian en el Coneilio de Trcnto; y el p. A la oraci6n del P. Montoya que invoc6 el patrocinio de S. Jose, debi6 cJ joven estudiante el lib rar se del inminente peligro de muerte en que se vi6 un dia, arrastrado por la eorriente del rio Mondego, al cual con otros colegiales se babia arrojado a baiia rse. En memoria de esle suceso se labr6 u na capilla a S. Jose, el igiendolc por patr6n del Colegio de Coimbra. Reconocido Tome a la merced que Dio5 Ie hizo de conservarle milagrosamente la vida, resolvi6 dcd icarla toda al scrvicio divino, y tom6 el habiro de S.

Agustin en el Con vento de N. Durante el noviciado y en el curso de sus estudios se distingui6 entre todos por 10 solido de su :virtud, en que continu6 ejercitandose sin descanso despues de concluida su carrera. Buen a prueba de ello fue el haberle nom brado el Ven. Durante el ejcrcicio de este cargo, que desempefJ. Su celo par el acrecentamiento de la obscrvancia religiosa, Ie inspire el pensamiento de.

No entraba en los planes del santo religioso, ni en los del Yen. Montoya y Fr. Apoyados par cl Infante Cardenal D. Luis de Leon libra ron al P. Tome de serios disgustos y trabajos que sufri6 con hereica pacieneia. Luis de Montoya, ala sazan ya difunto, y termin6 la o;,uarta parte de la Vida de Cristo, que aquel dej6 por conduir. Aderft3s del cargo de Maestro de novicios, desempen6 los de Supriof del. Siendo Maestro de novicios solia est ar en oraci6n la mayor parte de la noche, de modo que no se acostaba hasta.

Luis de Granada. Foment6 en alto grado el culto divino, introduciendo la musica de organa, y fundando cofradias a que se afiliaba [0 mas florido de la nob! Su caridad sin limitcs Ie hacia encontrar intinitos medias de socorrer a los pobres, y principal mente se esmeraba en hacerlo con las familias de los religiosos para quitarles a ellos esc cuidado. Alejo de Meneses, del Orden de S. Tome, LOserta en 14 Cron. Portillo, torno. II, pig. L1eg6 a alcanza r por cste medio tan g randes conocimientos en el arte de curar. Con tal tesoro de vi rtudes y buenas obras se retir6 cl Ven.

Padre a su solitario Con vento de Penafirme; en don de aquila to su perfeccion. Sebastian su desgraciada expedici6n a Africa, y sabedor de las cmincntes prendas del Yen. Tome, Ie hizo llamar y obligo a abandonar su retiro para seguir al ejerci to cristiano, encargand ole el cuidado cspiritual y corporal de los herid os y enfermos. Ancho campo sc abria en que ejercitar su caridad ard iente, y bien pron to la di6 a conocer cuando lIegado a la ciudad de Arcila en 1a costa de Africa, se Ie veia volar incansablc en su allxilio, cooducir sabre sus hom bros debilitajos par rigurosa penitcncia los utensilios y gcneros necesarios, roga r e importunar sin descanso a los caballeros para proporcionarse los medias conducentes a su sa nto objeto, y vela r dia y noche junto al lecho del dolor con paternal solicit ud y esmero.

L1eg6 el d ia atal de la batalla de Alcazarquivir. AI frente del ejcrcito portugues, leyantando en alto un crucifijo, veiase al Ven. Tome lanza rse sin temor. En una de estas ocasiones, cn medio de unos de los tercios de infanterla casi desbaratado, herido en un hombro por la laoza de.

Celoso de la propagacion de sus errores, apenas tuvo noticia de la llegada deL Vcn. Tome, Ie compr6 y se Ie Hev6 a su reti ro con prop6sito de reducirlc por halagos 6 violencias a profesar las doctrinas de :'Ilaboma. EI Ven. Cargado, pues, de cadenas, Ie sepulto en una aspera, 16brefiil y rigu rosa prision, en la cual, can hambrcy tcrribles azotes pretendia en vano ,encer la constancia del Confesor de Jcsucri AHi , en-media de sus dolores, busc6 en la or aci6n eJ.

Asf se escribi6 ese libro admirable, verdaderamente inspirado, como 10 da a en tender su Ven. Tambien su amigo, el insigne Fr. Luis de Le6n, daba principio en el calabozo Donde la cnvidia y mentira Le luvieron encerrado. Francisco de Acosta, q uc se halJaba en t'lJarruccos co nombre de!

Cardenal D. Enrique, rey dc Portugal, t ratando cl rescale de los cautivos. Acosta y Pedro de Venegas. EI sien'o de Dios se exeus6 modesta, pero resuel.

Ejcrda para can ellos los oficios de padre y maestro, en frcclleates y ardoroSOlS piaticas, que les dirigiaen la misma prisi6n al ,'olver fatigados del trabajo, cxhortabaJes it obrar como buenos er islianos para no escandalizar a los moros. POl' las mananas tocaba una campanilla y les decia la misa, unas veces co 1. Celebrandola una vez en la ultima, CD t raron UDOS berejes franceses, y el santo var6n suspendi6 la misa, sin que valieran a hacersela continuar las amenazas de los moros. Not ando que algunos cautivos, par ellargo habito de no tcncr quien les ensenase, habian olvidado hast a 10 mas necesario para la salvaei6n, se esforz6 en instruirles, y compu so para eLIas el libro titul.

Al efecto habia enviado su her- los misterios de nuestra Religion, Comana sumas cuantiosas de dincros; pero noci6el Yen, los intentos de aque! Aetos como para que mas faciimente se divulgasc, esos solo los inspira una religion funda- pOl' ser lengua en tonces generalmente da en la abnegacion y el sacrificio, en la conocida; e hizolo con tanto acierto, que caridad desinteresada que solo aspira peso mucho a los judios el habede proa enjugar por arnor de Dios las litgri- vocado. Escribia ademas pOl' el mismo mas del desgraciado.

Roga pues a1 Em- tiempo otra obra exponiendo los mistebajador emplease el dinero en reseatar rios principales de nuestra fe, con la a otros cautivos mas desamparados, y cual akanzo gran fruto entre los judios eseribio a sus parientes dandoles it en- de Berberia, Como si no fueran bastante los tratender que era volllntad de Dios que mllriese en el cautiverio. Creese que Dios bajos que Ie acarreaba su cautiverio, se 10 habia revel ado asi, y antes 10 habJa mortificaba su cuerpo con ayunos, disel anunciado it varios religiosos hijos disciplinas y otras penitencias.

EI trasuyos de profesi6n que iban it las lndias, bajo de la predicacion it los cautivos en a1 despedirles y ecbarles su be. Habia pasado de PonugalaMarruecos juzgo la postrera, y en esta conviccion un cristiano nuevo Ham ado Esteban pidia los ultimos sacramentos que reciDiaz, descendiente de los judios arroja- bi6 con intensa devocion en la Semana dos de Espana pOl' los Reyes CatoJicos, Santa. Al ver algunos cautivos que pcrdian su unico ampal"O, y desesperados de alcanzar rescate, habian detcrminado renegar de la fe.

Supolo el ya moribundo P. Tome: los lIam6, los exhorto con tal fervor, que Ie prometieron esperar hasta un dia determinado en que el Sant o var6n les aseguro que llegaria su I'escate, 10 cual sucedio como 10 nabia anunciado. Cumplldo este ultimo acto de caridad, y encargando al subdiacono Antol1io Mendez, su con stante compaliel"O de cau ti verio, hiciese sus veccs para con los demas eristianos, sintio que se Ie agotaban las fu erzas y 01 alien to, y pronunciando vadas veces el nombre de Jesus, espiro placidamcn.

Su muerte fue a 17 de Abril de 1;82, martes de Pascua de Resurreccion, a los cuatro alios de su cautiverio. Su santo cucrpo fue enterrado en la Almada, lugar de Marruecos dcstinado para ccmcntcrio de crist ian os. Cuant os habia cn la ciudad asistieron a su entierro can lagrimas copiosas de todos aque! Compendiada as! Ademils de los Trab. Jjos de jesus, de 1a Vida del Ve,1. Faria y Sousa y Mattos citan ot ra edicion de este libro hecha en Lisboa en Elsio y Herrera niegan que csta obra sea del autor de los Trabajos, pero les refuto Jorge Cardoso en el clogio del Ven, escritor.

Dicese que era el siervo de Dios aventajado cultivador de la poesia en lengua por tuguesa, y Faria y Nicolas Antonio bacen menci6n de un d rama por ei compuesto con el titulo de Comedia-de S. Cardoso dice que tambien esC! Colon ire, t Antuerpire, Nombra asimismo la'S Costllmhres del tlOvidado y la Carla d fa naci6n portllgllesa, que carre impresa al frente de Los Irabajos.

De la refutacion del rabino Jose sabese que liego iI Portugal u!!. La Vida del Ven. Montoya la public6 el P.

Henry steiner cabins masters thesis

Jer6nimo Roman en Lisboa en Los Trabajos de jeslls se publicaron por primera vez cn portugues en la misll1a ciudad, el ano Sll primer torno, y cl 16oc;l el segundo. Hizose la tercera, en que sc inc! El' afio se hizo la quinta. Meneses, en Zaragoza Y , Y de nuevo en Madrid elano A fines del siglo pasado tradujo el celebre historiador Agustino P. En rique Fl6rez la obra maestra del Vcn. Finalmente el pr6ximo pasado ano de ,la cmprcsa editorial de Darcclona titulada La Vel"dadera ciencia espanola , di6 principio.

Tradujose esta. En ] fue nueva men t e traducida y pubJicada can este otro: Lcs souffrances de noire Seignew' J esus Christ Icngua en que cscribiO su obra cl Yen. Tome de Jesus. EI texto espai"iol quedieho autorcree el primitivo, es el impreso en Zaragoza en Tampoco en 10 censura y licencia del ano ,, que ereemos serian para la citnda cdiciOn de , , hallamos fund nmc nto alguno poSiti,"o para ereer 10 contrario. Finalmente, en cI tedo alegado dell1mo.

Pudicramos tambicn a[egar en favor de la lengua portl. Camoens escribio en castellano ,"arias poeslns; Gil Vicente fue uno de los fundndores del tcntro espanol; J orge de Montemayor nos dejo eu Di3. Tome escribio en castellano, ademas de la refutaeion ya dicha del judlo, [a conclusion de la Cl.

Vida de N. JeSllcristo del Yen. Yo opino que en todo caso enriquece la enciclopedia. No necesitas dirigirte a nadie. Yo creo que se equilibran entre los tres. There is a proposal to unify the criterion of language policy titled Unique and workable criterion. Tengo una pregunta. Lo digo para cumplir la GFDL.

Como que de meta? Hola a todos. A fin de cuentas crear una cuenta es cosa de 30 segundos. Xavigivax - Habla conmigo 29 abr UTC. Lo anterior, sin embargo, no puede ser corroborado. He notado que muchos enunciados de tipo sicologico y filosofico, incluyendo aspectos tambien cientificos, tienen debilidad en su contenidod y en muchos casos una ambiguedad que demuestra poca investigacion por parte del Escritor. Me siento disgustado al ver que este medio, ya convertido en todo una autoridad nciclopedica, sea fuente de informacion erronea.

Trato de ayudar al publico al cual se exponen estos conceptos. Me gustaria encontrar la forma de contribuir sin romper vuestras reglas. Ya me ocurrio, gaste mas de una hora editando un articulo y rechazaron mis correcciones, no entiendo el porque? Asi que, en espera de comentarios, propongo prohibir las userboxes de afiliacion politica y las reinvindicativas de cualquier signo nacionalismos, antinacionalismos, etc.

Ya contestare comentarios y argumentare lo que sea mas adelante, por que me temo que he abierto la caja de Pandora y el lio va a ser mayusculo. Hala, podeis empezar a crucificarme :D Un saludo. Es evidente que poner una userbox que diga: "soy democrata cristiano", soy socialista", etc. Como muy bien dice Lin, a poco que se escarbe en ellas, se encuentra xenofobia, racismo, intransigencia, estas cosas tan bonitas del mundo real. Debo ser muy raro, pero a mi me da igual que seas boliviano, anglosajon, de Burgos, maoista o sexador de pollos, son circunstancias para la wiki totalmente superfluas, solo me interesa que sea un buen usuario y buena persona.

Las negritas son mias. Borrarlas todas, NO. Hay como articulos con esta plantilla y algunos articulos ni se modifican. Cristianrock2 Haga clic para molestar 12 abr UTC. Me parece coherente hacer lo mismo con esta otra. Entre otras No dice nada sobre el contenido de otros sitios ni sobre enlaces a otros sitios. Es esto a lo que se refiere WP:EE cuando dice. Todas las opiniones sobre el fansub son admisibles, y es verdadero que algunos fansubs son legales. Pero esto no es el tema. Sobre todo cuando la fuente es un sitio que referencia y facilita el descargamiento de los fansubs.

Es por lo que es importante clarificar que Wikipedia no puede promover las violaciones de copyright, en todos los casos. Pero Taichi quiere impedirme a retirar enlaces de sitios de descargamiento de fansub. Esto es el problema. Los fansubs son violaciones de copyright, por ello no los fomentamos. El papel de una enciclopedia es documentar lo que existe, lo que sucede, incluso si es algo ilegal como un asesinato, un secuestro o..

Espero que estos ejemplos aclaren el asunto. Solamente en el caso de una fuente fiable e independiente que menciona la existencia de un fansub, es posible hablar del fansub. Hay casos donde los fansubs estan utilizados como fuentes para comparar traducciones. Esta fuente, es un sitio de fansub que permite descargar el fansub mencionado. Las fuentes deben ser independientes. Un tema posee importancia cuando fuentes externas hablan de este tema.

Drini, en este caso [25] :. Con todo y lo que se comente, un fansub es en esencia "ilegal", ya que reproducen las series anime. No chicos, no. Grizzly Sigma 26 abr UTC [ Mushii 27 abr UTC. En espera de alguna respuesta, saludos! Muchas gracias!!! Los dos puntos esenciales son:. Otras wikipedias admiten de Commons y propias. Si no aparece, puedes subirla a Commons si tiene una licencia compatible.

Saludos, M. Saludos-- E. Kopaitic A. Gracias por responder, pero no. Tras el cierre del navegador y su reinicio, los comentarios vuelven a estar ocultos. Quisiera que las personas capacitadas para corregir este error lo hagan, tal como otras lo han hecho en la Wikiquote catalana.

Bloqueos de usuarios ; Buena idea, quien haya sido. Ya vuelve a funcionar la imagen. Acabo de lograr que funcione la plantilla en Internet Explorer 6. Para eso hay que editar el monobook. Y con las modificaciones que he hecho yo lo veo perfectamente en los tres navegadores que he comentado en mi respuesta de arriba, tanto en vista web como a la hora de imprimir.

Tengo una duda que me acaba de surgir. He visto que mucha gente acaba sus discusiones con una firma fecha y hora. Como puedo solucionarlo? Aclaro que no me evado de los problemas. Detalle de contribuciones. Atentos saludos y nuevamente gracias. En mi computador estan sucediendo cosas muy raras cuando entro en laW portada de Wikipedia,se mueve la pantalla y no se mueve el cursor hacia arriba Por favor avisenme que puede estar pasando. Si se va a usar, que se traduzca. Por ej.

Ayuda por favor. La tengo en excel pero no se como pasarla a wiki. La detallo a continuacion: Luego de un encabezado de 16 celdas, la primer celda "a1" abarca 26 filas. En la segunda columna la celda "a1" abarca a las celdas "b2" y "b14" que contienen 12 filas la primera y 14 la segunda. A su vez la celda "b2" abarca 3 celdas las "c2", "c6" y "c10" con 4 filas cada una. La celda "b14" abarca 4 una mas que la "b2" las celdas "c14", "c18", "c21" y "c24". La celda "a28" abarca a las celdas "b28" y "b35" con 6 filas cada una.

Lo siento. Creo que las plantillas de mantenimiento en general, referencias, esbozos, etc. Pero si les gusta como se ven no se preocupen por mi comentario. Actualmente se esta discutiendo una nueva herramienta llamada m:Global blocking , que potencialmente bloquea un IP en todos los proyectos de Wikimedia.

Presento mi inquietud. Saludos, gracias -- Ostia Gees 4ever! Si se quieren dar una vuelta para dejar comentarios, ayudar si alguno sabe de bots, mejor , otros En fin, leo comentarios. Mozilla Firefox Beta 5 no reporta problema alguno. Misterio inexplicable hasta el momento. Muchas gracias. Y me fije que no tenia links al articulo en otros idiomas de la wikipedia, ni estaba categorizado.

Asi que cual Navaja de Occam , pense los mas simple "bueno una simple vandalizacion, alguien que sin queder o queriendo los ha borrado", y busque en la wiki inglesa el articulo para recuperar de momento el interwiki lo mas actualizado y en el historial de ediciones me puse a buscar las categorias. Pero al final me di cuenta que estan en el "codigo fuente" pero no aparecen en la "version final". Y por no andar probando y llenar el articulo de ediciones tontas para resolver el dilema y que esta erroneo.

Pues lo propongo aqui para que alguien lo arregle de un golpe. Ya me direis que os parecen estas 3 propuestas, saludos a todos, poco poco Baang!! Mushii hai?

 1. Cosa Cumplida Solo En La Otra Vida : Fernan Caballero : .
 2. Cosa Cumplida Solo En La Otra Vida : Dialogos Entre La Juventud y La Edad Madura.
 3. Bestselling Series!
 4. WRITERS FROM SPAIN.
 5. Los Bilbilicos - Score;

Teniendo en cuenta que en el historial es imposible hallar como fueron insertas aparentemente hay ediciones que no se muestran es imposible revertirlas por lo menos para mi, que desconozco el procedimiento. Propongo fusionar estas dos paginas con el nombre de la primera, ya que ambas tratan sobre el mismo tema. Con lo del "cuadro emergente" me refiero a uno de esos amarillos que salen al posar el cursor sobre en un enlace interno de wikipedia. Saludos -- Jorge Moraleh disc. Bueno, hace ya mucho tiempo que opino esto, pero hasta hoy no me he decidido a ponerlo.